Motto:
W wychowaniu chodzi właśnie oto, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, - oto, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby wciąż poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pewniej  był człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Jan Pawel II

 

Wizja i misja szkoły:
Jesteśmy szkołą przyjazną rodzinie, bliską uczniowi, który znajdzie w nas wychowawców ? mistrzów, przyjaciół oddających swój czas, zapał, wiedzę, serce, chcących służyć innym, wypełniać swoje powołanie. Chcemy uczyć i wychowywać, kształtować młodego człowieka opierając się na zasadach chrześcijańskich, ponadczasowych, skierowanych na dobro i szczęście człowieka.

altPatron szkoły: Tadeusz Kościuszko
ur. 1746 r. , naczelnik powstania  w 1794 r. 
Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej; po ukończeniu Szkoły Rycerskiej
w Warszawie studiował we Francji inżynierię wojskową. Brał udział, w stopniu generała, w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1775-1783; kierował tam pracami fortyfikacyjnymi (m.in. w West Point); przyczynił sie do zwycięstwa pod Saratogą (17 X 1777r.). Po powrocie do kraju w 1784 r. osiadł
w swym majątku Siechnowicze. W okresie Sejmu Czteroletniego był generałem wojsk koronnych. Podczas wojny z Rosją w 1792 r. otrzymał medal Virtuti Militari za współudział w zwycięstwie pod Zieleńcami; odniósł także sukces jako dowódca w bitwie pod Dubienką. Po przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej podał się do dymisji i wyjechał do Galicji, a później do Lipska, który stał sie ośrodkiem polskiej emigracji patriotycznej. Przewidziany na wodza powstania wyjeżdżał do Francji, gdzie nadaremnie starał sie uzyskać od przywódców rewolucji pomoc dla Polski. Następnie przebywał w Dreźnie, skąd w marcu 1794 r. wyruszył przez Pragę w kierunku Krakowa. Jako naczelnik powstania 1794 r. stał się ogólnonarodowym przywódcą (Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej), a jego autorytet militarny i polityczny wielokrotnie przyczyniał sie do łagodzenia wewnętrznych sporów. Rozbił oddziały rosyjskie pod Racławicami. Doceniając konieczność pozyskania chłopów, wydał Uniwersał połaniecki. Ranny pod Maciejowicami, dostał się do niewoli rosyjskiej i został osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Zwolniony w listopadzie 1796 r. przez cara Pawła I, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał do 1798 r. Po powrocie do Europy współdziałał w utworzeniu Legionów polskich we Włoszech. Wezwany przez Napoleona I w 1806 r. ,jako warunek współpracy z cesarzem, postawił uprzednie ogłoszenie przez cesarza deklaracji, w sprawie utworzenia Polski, w granicach przedrozbiorowych, z ustrojem wzorowanym na angielskim. Gdy tej deklaracji nie otrzymał, odmówił współpracy. Podobne warunki wysunął w 1815 r. wobec cara Aleksandra I, konsekwentnie unikając politycznego angażowania się. Ostatnie lata życia Kościuszko spędził w Solurze (Szwajcaria), gdzie zmarł w 1817 r. Zwłoki jego spoczywają na Wawelu. W testamencie obdarzył wolnością i ziemią chłopów w swym majątku Siechnowicze. Podobnie, wcześniej polecił obdarzyć wolnością Murzynów w dobrach otrzymanych od rządu Stanów Zjednoczonych
.