Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Sobianowicach

na rok szkolny 2020/2021.

Dzieci 3-letnie:

 1. Dziewicka Helena
 2. Kotlarek Michał
 3. Krzysiak Natalia
 4. Mucha Jan
 5. Powierża Zofia
 6. Przygodzka Aniela
 7. Skwarek Aleksander
 8. Szewczyk Małgorzata

Dzieci 4-letnie:

 1. Bicki Jakub
 2. Biedak-Ogrodnik Oliwier
 3. Błaziński Łukasz
 4. Błaziński Mateusz
 5. Józefaciuk Antoni
 6. Kozhevnikov Mykyta
 7. Łukasik Tomasz
 8. Olszak Antoni
 9. Stolarski Kacper
 10. Wójcik Robert

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

5-LATKI

 1. Dziewicki Jacek
 2. Falska Anna Małgorzata
 3. Gozdal Alicja
 4. Kręglicka Alicja Patrycja
 5. Lewczyk Aurelia
 6. Lisowska Maja
 7. Masolak Aleksandra
 8. Siwiński Karol
 9. Skwarek Julia
 10. Stachal Paweł Tomasz
 11. Szkutnik Milena
 12. Osojca Jakub

6-LATKI

 1. Fiuta Rafał
 2. Kazana Monika
 3. Kozak Kajetan
 4. Mazurek Karolina
 5. Oleszek Hanna
 6. Pałyska Filip
 7. Przybyś Franciszek
 8. Teter Filip
 9. Wójtowicz Aleksandra
 10. Zieliński Mikołaj
 11. Zawadzki Michał

W związku z koronawirusem karty zgłoszeniowe do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I mogą Państwo Rodzice przesyłać na adres e-mail zespołu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15.2019
Wójta Gminy Wólka z dnia 5 lutego 2019r.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
2. DANE DZIECKA
3. DEKLAEUJĘ, ŻE MOJE DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM***: A) 5 GODZIN DZIENNIE (w godz.8.00-13.00)
B) PONAD 5 GODZIN ( płatne 1 zł za każdą dodatkową godz. w godz. 6.30-8.00; 13.00-16.30; nie dotyczy dzieci 6-letnich)
LP IMIĘ ( IMIONA), NAZWISKO
1. DATA I MIEJSCE URODZENIA
2 PESEL
3. ZGŁOSZENIE DO ODDZIAŁU:
4. ADRES ZAMIESZKANIA
5. ADRES ZAMELDOWANIA **
2. DANE RODZICÓW, (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
LP IMIĘ ,NAZWISKO MATKI
1. ADRES ZAMIESZKANIA MATKI
2. NR TELEFONU ADRES E-MAIL

LP IMIĘ , NAZWISKO OJCA
1. ADRES ZAMIESZKANIA OJCA
2. NR TELEFONU ADRES E-MAIL


4. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW INFORMACJE DOT. DZIECKA (np.. zainteresowania, alergie
itp.) ................................................................................................................. ………………..
6. KRYTERIA SAMORZĄDOWE *
7. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor szkoły może poprosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszeń.
Data i podpis rodziców ( prawnych opiekunów)
8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5. KRYTERIA USTAWOWE PRZYJĘCIA DZIECKA DO OODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO****
LP KRYTERIA TAK NIE
1. Wielodzietność rodziny dziecka
2. Niepełnosprawność dziecka
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców
4. Niepełnosprawność obojga rodziców
5. Niepełnosprawność rodzeństwa
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
7. Objecie dziecka pieczą zastępczą
LP KRYTERIA TAK NIE
1. Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu samorządowym lub szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka.
2. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
a) oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko;
b)jedno z rodziców;

3. Liczba godzin dziennego pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym deklarowana we wniosku o przyjęcie – za każdą godzinę ponad 5 godzin


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby procesu rekrutacji do oddziału przedszkolnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Data i podpis rodziców ( prawnych opiekunów)
*W przypadku braku nr PESEL, serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. ** wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż zameldowania

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. DANE DZIECKA
L P
IMIĘ ( IMIONA), NAZWISKO
1. DATA I MIEJSCE URODZENIA 2. PESEL* 3. ZGŁOSZENIE DO: KLASA 4. ADRES ZAMIESZKANIA
5. ADRES ZAMELDOWANIA **
6. SZKOŁA OBWODOWA
2. DANE RODZICÓW, (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
L P
IMIĘ, NAZWISKO MATKI 1. ADRES ZAMIESZKANIA MATKI
2. NR TELEFONU ADRES E-MAIL
L P
IMIĘ, NAZWISKO OJCA
1. ADRES ZAMIESZKANIA OJCA
2. NR TELEFONU ADRES E-MAIL
3. KRYTERIA SAMORZĄDOWE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LP KRYTERIA TAK NIE
1. Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu samorządowym lub szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka

2. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
a) oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko
b) jedno z rodziców

4. INFORMACJA O PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM DO KTÓREGO DZIECKO UCZĘSZCZAŁO ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………
5. CZY DZIECKO POSIADA OPINIĘ LUB ORZECZENIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ? TAK/NIE***
6. DO WYPEŁNIONEJ KARTY PROSZĘ DOŁĄCZYĆ – ZDJĘCIE ( podpisane na odwrocie) KSERO SKRÓCONEGO AKTU URODZENIA DZIECKA ORAZ ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
7. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka zawartych w niniejszym zgłoszeniu na potrzeby procesu rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Data i podpis rodziców ( prawnych opiekunów)