SU w roku 2018/2019

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Beata Lisewska

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Aleksandra Suszek

Paweł  Majewski

Cezary Stańkowski

Maja Flis

Mikołaj Caban

SU w roku 2018/2019

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Beata Lisewska

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Aleksandra Suszek

Paweł  Majewski

Cezary Stańkowski

Maja Flis

Mikołaj Caban

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 

Krzysztof Łysiak

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

Patrycja Kołodyńska

Jagna Stachal

Aleksandra Suszek 

Antoni Żebrowski

Paweł Szmit

 

 

 

 

 

Uczeń ma obowiązek:

1.         Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2.         Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na nie punktualnie. W razie spóźnień na zajęcia, uczeń jest zobowiązany do przybycia do sali, w której się one odbywają.

3.         Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

4.         Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

5.         Uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.

6.         Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych- usprawiedliwienie nieobecności uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (kopia lub oryginał). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności na zajęciach.

7.         Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.

8.         Dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.

9.         Godnego, kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.

10.       Dbania o piękno mowy ojczystej.

11.       Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

12.       Podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

13.       Podporządkowania się zarządzaniu Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

14.       Przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a)         uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

b)         przeciwstawia się objawom wulgaryzmu i brutalności,

c)         szanuje poglądy i przekonania innych,

d)        szanuje godność i wolność drugiego człowieka,

e)         zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu.

15.       Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów:

a)         uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

b)         nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

c)         zachowuje czysty i schludny wygląd.

16.       Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.

17.       Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice są zobowiązania osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszt jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

18.       Noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego.

Uczeń ma prawo:

1.         Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły.

2.         Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią nauczania.

3.         Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązaniu pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

4.         Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.

5.         Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły.

6.         Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

7.         Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.

8.         Odpoczynku, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

9.         Opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami.

10.       Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.

11.       Powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbywać tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

12.       Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy.

13.       Pomocy ze strony kolegów.

Nie biję i nie prowokuję innych.

Nie wymuszam, nie grożę, nie szantażuję.

Nie używam brzydkich słów i nie wykonuję brzydkich gestów.

Nie wykluczam nikogo z naszego grona.

Nie dotykam nikogo bez jego zgody.

Nie ruszam, nie zabieram i nie niszczę cudzej własności.

Nie wyśmiewam innych i nie obmawiam.

Słucham uważnie innych.

Nie jestem sędzią i wykonawcą wyroków.