SPRAWOZDANIE

Z OBCHODÓW JUBILEUSZU STULECIA SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH

W dniu 8 października Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki obchodziła jubileusz stulecia.

Uroczystość  objęli honorowym patronatem : Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Lubelski Pan Paweł Pikula, Kurator Lubelski Pani Teresa Misiuk, Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz Radio Lublin.

Przedstawicielem Kuratorium w Lublinie była pani Jolanta Misiak. Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani  Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Starostę Lubelskiego reprezentował   Naczelnik Wydziału Kultury, Edukacji i Spraw Społecznych  Pani Beata Janiszewska  Brudzisz .

W uroczystościach uczestniczył również  Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat.

Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa, którą celebrowali  proboszcz parafii  pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P w Bystrzycy ksiądz kanonik  Krzysztof Marzycki, były proboszcz parafii  ksiądz kanonik Tadeusz Józefczak oraz ksiądz Mariusz Wrzesiński.

Po mszy świętej Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą jubileusz stulecia, pod którą uroczyście złożone zostały kwiaty.

Dyrektor szkoły powitała  wszystkich przybyłych  gości ,wśród których znaleźli się również Sekretarz Gminy Wólka, Pan Wiesław Szajewski, Inspektor ds.  Oświaty i Kultury, Pani  Elżbieta Skiba ,   kierownicy referatów Urzędu Gminy Wólka,  radni gminy Wólka na czele z  Przewodniczącym  Rady Gminy Wólka, Panem Józefem  Madoniem, sołtysi sołectw:  Sobianowice  i  Bystrzyca.

Dyrektor powitała również byłych dyrektorów szkół  z terenu gminy Wólka, szczególnie zaś byłych dyrektorów S. P. im. T. Kościuszki w Sobianowicach: Panią Wandę Skrzypek i Panią Jolantę Oliwę oraz dyrektorów szkół z terenu gminy Wólka: dyrektora Gimnazjum im.  Pułkownika pilota Wojciecha Kołaczkowskiego Panią Annę Krzyżanowską, Dyrektora S. P im św. Jana Pawła II w Łuszczowie Panią Marię Puszka, Dyrektora S. P im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynię, Panią Elżbietę Purc, Dyrektora S. P. w Świdniku Małym, Panią Annę Sibińską, Dyrektora Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce, Panią Beatę Sobczak, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, Panią Bożenę Filipek.

Szczególnie gorąco powitani zostali przedstawiciele Rady Rodziców,  absolwenci , nauczyciele, rodzice, uczniowie, byli  i obecni  pracownicy szkoły,  przyjaciele szkoły oraz darczyńcy.

W treści przemówienia dyrektor przedstawiła zarys historii szkoły i jej dorobku wskazując, iż  szkoła w Sobianowicach nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wszyscy zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć tych, którzy tworzyli historię szkoły, a których nie ma już wśród nas.

Dyrektor szkoły złożyła serdeczne podziękowania  Wójtowi  Gminy Wólka Panu Edwinowi Gortatowi za wspieranie funkcjonowania wszystkich szkół w Gminie Wólka, dbałość o warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli oraz życzliwość i zrozumienie.Wyrazy uznania skierowała w stronę nie żyjącego pierwszego  Dyrektora Pana  Zbigniewa Cieniucha , który w latach 1969 – 1981 dbał o rozwój szkoły.

  Podziękowała również  emerytowanej  Dyrektor Pani  Wandzie Skrzypek, dzięki staraniom, której powstał w 1986 roku nowy budynek szkoły , a której praca i zaangażowanie przyniosły owoce w postaci setek wspaniałych wychowanków.  

 Wyrazy uznania złożyła  również  Pani Dyrektor  Jolancie Oliwie, która z  wielkim zaangażowaniem  i oddaniem organizowała pracę szkoły w latach 2002 – 2012.

Słowa uznania skierowała  także do Radnych Gminy Wólka,  wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły , absolwentów, rodziców i uczniów.

Następnie głos zajęli goście.  Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat  wraz z życzeniami wręczył okolicznościowy grawer upamiętniający jubileusz stulecia.  Pani Jolanta Misiak wręczyła   List Gratulacyjny  Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk dla dyrektora szkoły Lidii Trochym oraz całej Społeczności Szkolnej. Pani Beata Janiszewska - Brudzisz w imieniu Starosty Lubelskiego Pana Pawła Pikuli wręczyła na ręce dyrektora okolicznościowy grawer z gratulacjami i wyrazami uznania za wieloletnią i bogatą działalność oświatowo – kulturalno – patriotyczną.   Pani Halina Drozd w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczyła Dyplom Uznania dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach z okazji 100 – lecia istnienia.

Po części oficjalnej   uczniowie  przedstawili program artystyczny pt. ,,Spotkanie z duszkiem Sobianowickiem”, gdzie w  humorystyczny sposób  przedstawili funkcjonowanie  współczesnej szkoły.

Uroczystość uświetnił również koncert Orkiestry dętej z Bychawy ,,Henryczki”.

Dalszej części spotkania towarzyszyły wspomnienia pracowników, absolwentów na terenie szkoły, w trakcie zwiedzania sal , gdzie można było zobaczyć prezentacje wytworów i osiągnięć uczniów, wystawę kronik szkolnych, zdjęć i pamiątek oraz ekspozycje pasji nauczycieli.

W trakcie trwania uroczystości otwarta była kapsuła czasu, do której można było wkładać podarunki związane z działalnością szkoły, a przeznaczone dla potomnych. Następnie kapsuła  została zakopana, a  życzeniem społeczności szkolnej było, aby została ona otwarta za 50 lat w celu kultywowania tradycji i kultury szkoły.

Uroczystości jubileuszowe były wspaniałą okazją do wspólnych spotkań, integracji społeczności lokalnej : absolwentów, byłych i obecnych pracowników, uczniów oraz ich rodziców.