Szanowni Rodzice!

W związku z wejściem Ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1454)

o szczególnych zasadach rozliczeń podatków od towarów i usług informujemy,

że od stycznia 2017 r. należność z tytułu korzystania z posiłków w stołówce szkolnej należy uiszczać przelewem na konto w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach nr :

15 8689 0007 8000 8549 2000 0020

Wpłat drogą internetową, w banku lub na poczcie należy dokonywać do 10-tego dnia danego miesiąca. Od wpłat dokonanych po 10 dniu danego miesiąca będą naliczane odsetki ustawowe.

Wzór wpłaty w załączeniu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Sobianowicach, Sobianowice 32A, 20-258 Lublin

Nr rachunku odbiorcy:

15 8689 0007 8000 8549 2000 0020

Kwota: w przypadku wpłaty gotówkowej w banku, na poczcie (słownie złotych:)

Nazwa zleceniodawcy: nazwisko i imię wpłacającego

Tytułem: należy wpisać nazwisko i imię dziecka, kwotę odpłatności za jego wyżywienie oraz nazwę miesiąca za który dokonywana jest wpłata. W przypadku dokonywania wpłaty za więcej niż jedno dziecko należy dokonać oddzielnej wpłaty za każde dziecko. W przypadku braku takiej możliwości należy wyszczególnić nazwiska i imiona dzieci oraz kwoty wpłat dla poszczególnych dzieci i nazwy miesięcy za które dokonywane są wpłaty.

Przypominamy, że odliczenia z tytułu nieobecności będą dokonywane od następnego dnia po dniu dokonania zgłoszenia osobistego lub telefonicznego do sekretariatu szkoły tel. 81- 7510793.

Dyrektor szkoły Lidia Trochym