Kiermasz wielkanocny

W marcu, przed Świętami Wielkanocnymi, świetlica szkolna zorganizowała w naszej szkole kiermasz ozdób wielkanocnych.

W trakcie kiermaszu można było zakupić różnorodne dekoracje świąteczne, tj. jajka, króliczki, kurczaczki, baranki, koszyczki, oraz stroiki. Ozdoby wykonane zostały z różnych materiałów przez dzieci i wychowawców świetlicy.

Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup nowych materiałów plastycznych, gier i zabawek.

Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili własnoręcznie wykonane ozdoby.

Przygotowaniem kiermaszu zajęły się: Beata Lisewska i Katarzyna Ryczek.

 

Zbiórka na rzecz Stowarzyszenia „Chełmska Straż Ochrony Zwierząt”

W dniach 30 października – 17 listopada 2017r. Świetlica Szkolna zorganizowała zbiórkę na rzecz Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt .

Pod koniec października został zorganizowany apel z prezentacją multimedialną na temat zwierząt, którymi opiekuje się stowarzyszenie. Można było uzyskać dokładne informacje na temat tego, czego potrzebują zwierzęta z fundacji, gdzie należy przynosić rzeczy oraz kiedy akcja będzie przeprowadzona.

Zarówno uczniowie klas młodszych, jak i ich starsi koledzy i koleżanki z klas 4-7 spisali się na medal – zebraliśmy ogromne ilości karmy dla psów i kotów, koce, legowiska, smycze, miski oraz zabawki dla zwierząt. Przyniesione rzeczy zostały posegregowane, zapakowane i w grudniu przewiezione do placówki.

Szkoła otrzymała także podziękowanie od stowarzyszenia, ale największą radość sprawiła nam możliwość pomocy potrzebującym zwierzakom.

Przeprowadzeniem całej akcji zajęły się: Katarzyna Ryczek i Beata Lisewska.

 

alt

 

alt

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Dnia 16 marca 2017r. grupa dzieci ze świetlicy, wraz z opiekunem, gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wólce.

Pani dyrektor Zuzanna Chrzanowska opowiedziała nam o działalności i księgozbiorze biblioteki. Dzieci słuchały czytanego przez panią Justynę opowiadania "Krzyś i gang Pelargonii", wykonywały prace plastyczne, grały w różne gry planszowe i edukacyjne.

Bardzo dziękujemy paniom za tak ciekawe zajęcia :)

 

W miesiącu listopadzie uczniowie świetlicy zapalili własnoręcznie wykonane lampiony na grobach

nauczycieli, żołnierzy i księży na parafialnym cmentarzu w Bystrzycy.

Piękny, jesienny dzień sprzyjał spacerom krętymi alejkami, wiodącymi przez cmentarz.

Poświata płomieni, cisza zmieszana z zadumą, spokój, znaki pamięci takie jak kwiaty, wiązanki i znicze

przypominały o tym szczgólnym dn

 

  

 

                                           

 

 

DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU GOŚCILIŚMY W NASZEJ SZKOLE PANIĄ ELŻBIETĘ KONOWAŁEK

Z KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE ORAZ MŁODSZEGO ASPIRANTA ANETĘ MALESA Z

KOMISARIATU POLICJI W NIEMCACH. OBIE PANIE ROZMAWIAŁY Z UCZNIAMI O BEZPIECZNYM

PORUSZANIU SIĘ PO DROGACH,A W SZCZEGÓLNOŚCI OMÓWIŁY ZASADY BEZPIECCZNEJ DROGI

DO I ZE SZKOŁY. PRZYPOMNIAŁY RÓWNIEŻ O OBOWIĄZKU I KORZYŚCIACH NOSZENIA

ODBLASKÓW PRZY UBRANIU BĄDŹ TORNISTRZE ORAZ O ZACHOWANIU OSTROŻNOŚCI

W KONTAKTACH Z OBCĄ OSOBĄ.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANIOM ZA CIEKAWĄ PRELEKCJĘ.

 

Dnia 2 czerwca gościliśmy w świetlicy szkolnej wolontariuszy PCK- społecznych

instruktorów młodzieżowych, którzy prowadzili dla naszych uczniów konkursy,

gry, zabawy i tańce integracyjne.

Tego dnia wielu uczniów wróciło do domu z odmienioną twarzą.

Serdecznie dziękujemy Marice i Bartoszowi :)

 

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach

Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-8:00 oraz 11:30-16:30.
Do świetlicy zapisywane są dzieci na podstawie Kart zgłoszeniowych wypełnianych przez rodziców.

Nadrzędnym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice pracują

zawodowo oraz mieszkającym poza obwodem szkoły. Uczniom zapewniamy opiekę w bezpiecznym

i miłym otoczeniu oraz stwarzamy warunki do wypoczynku, wspólnej zabawy i odrabiania prac domowych.
Zadania świetlicy:
- zapewnia opiekę uczniom przebywającym w świetlicy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich

zakończeniu;
- organizuje pomoc w nauce przy odrabianiu prac domowych;
- rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
- propaguje zasady kultury osobistej, dobrego wychowania i wzajemnego szacunku;
- kształtuje nawyki właściwego spędzania czasu wolnego;
- kształtuje samodzielność i samorządność wychowanków;
- prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym;
- rozwija poczucie tożsamości narodowej;
Zajęcia w świetlicy prowadzone są wg. rocznego planu dydaktyczno – wychowawczego. Są to zajęcia

wzbogacające wiadomości ogólne uczniów, muzyczne, plastyczno – techniczne rozwijające umiejętności

manualne, gry dydaktyczne i zabawy ruchowe, zajęcia rozrywkowe i rekreacyjne.
Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz

zdolności, wdrażają do twórczego wysiłku, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego

myślenia, wypowiadania się, kształtują wrażliwość estetyczną.

Szczególną uwagę w trakcie zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia

i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o to, aby na świetlicy wszyscy przestrzegali przyjętych

zasad zachowania oraz reguł gier i zabaw.
Uczniowie dbają o wygląd świetlicy, o poszanowanie własności osobistej, innych kolegów oraz mienia

szkolnego.
Ważne jest także wyrabianie u uczniów umiejętności nawiązywania zdrowych relacji z kolegami oraz

ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
W świetlicy uczniowie odrabiają prace domowe, wyrównują braki w wiedzy korzystając z indywidualnej

pomocy nauczyciela oraz wzajemnej pomocy koleżeńskiej.
Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość korzystania z dużego zasobu gier stolikowych,

klocków puzzli. Zajęcia odbywają się w sali oraz na świeżym powietrzu. Atrakcją są zajęcia w sali zabaw.
Szkolna świetlica jest miejscem, gdzie uczniowie chętnie spędzają czas i gdzie z radością przebywają.

OBOWIĄZKI I PRAWA

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo obecnych na świetlicy wychowanków

przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji (od momentu wejścia dziecka do sali świetlicowej) do

czasu ich odbioru przez rodziców lub uprawnione osoby.

2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg

planu pracy.

3. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować Dyrektora oraz wychowawcę klasy o

zachowaniu uczniów.

4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o problemach mających miejsce podczas

zajęć w świetlicy.

5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca

zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

 • - Zawiadomienie pogotowia ratunkowego- w uzasadnionych przypadkach ,
 • - Zawiadomienie rodziców o wypadku i stanie zdrowia dziecka,
 • - Poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY

 

Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do:

 1. Stałej opieki wychowawczej.
 2. Bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną .
 3. Ochrony i poszanowania godności.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Pomocy  w nauce.
 6. Uczestnictwa w życiu świetlicy.
 7.  Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uczeń przybywający do świetlicy ma obowiązek:

 

    1. Dbać o ład i porządek w świetlicy.

    2. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów.

    3. Szanować mienie świetlicy.

    4. Brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy.

    5. Zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy.

    6. Bezwzględnie przestrzegać regulaminu świetlicy.

 

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko na

świetlicy.

2. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane jest osobiście na świetlicę i odbierane

przez rodziców lub osoby upoważnione  z sali świetlicowej.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły

a nie zgłosiło się do świetlicy.

4. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub

odebranie go przez osoby upoważnione.

5. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

7. W przypadku wcześniejszego samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy konieczne jest pisemne

oświadczenie rodziców.

8. Rodzice zobowiązani są zapoznać  się z treścią „Regulaminu świetlicy”

 i przestrzegać ujętych tam zasad.

           HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach

                            NA ROK SZKOLNY …………………......................

 

Składanie wniosków od……………………. do……………………..                

Termin posiedzenia komisji:……………………………..

Ogłoszenie wyników naboru:……………………………

 

                  ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego

zgłoszenia rodziców składanego corocznie.

2. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku

szkolnego w miesiącu czerwcu w terminach ustalonych przez Dyrektora szkoły.

3. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

4. W pierwszej kolejności do świetlicy będą  przyjmowane dzieci z klas najmłodszych,

w tym w szczególności dzieci:

- których oboje dzieci pracują zawodowo i udokumentują zatrudnienie

(zaświadczenie o zatrudnieniu) ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca oraz na jaki okres jest

zawarta umowa o pracę,

- mieszkające poza obwodem szkoły w znacznej odległości i dowożone przez rodziców,

- wychowywane samotnie przez jedno z rodziców (udokumentowane odpowiednimi

zaświadczeniami lub wyrokami sądu),

5 .W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA

DZIECKA DO ŚWIETLICY  ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia

zatrudnienia jednego z rodziców, dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub

zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

6. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone

są na liście rezerwoweji przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników zrezygnuje.

7. Harmonogram rekrutacji określa Dyrektor szkoły; podany on jest do publicznej wiadomości

na szkolnej tablicy ogłoszeń.

8.Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zaakceptowanie regulaminu

świetlicyprzez rodziców.

9. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  należy składać w świetlicy lub

w sekretariacie szkoły.

                                      KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

                                Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………

Klasa……………….. Data i miejsce urodzenia………………………………………………...

Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców…………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodziców…………………………………………………………………..

Miejsce pracy rodziców:

Matki……………………………………………………. tel. do zakł.pracy……………………

Ojca……………………………………………………... tel. do zakł.pracy……………………

Telefony komórkowe rodziców:

Matki…………………………………..     Ojca………………………………………………..

Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy:

……………………………………………………................................................................

……………………………………………………................................................................

……………………………………………………................................................................

……………………………………………………................................................................

Osoby uprawnione do odbioru dziecka ze świetlicy:

1. .……………………………………………….. 5. …………………………………………

2. ………………………………………………... 6. …………………………………………

3. ………………………………………………... 7. …………………………………………

4. ………………………………………………..  8. …………………………………………

Upoważnione osoby można dopisywać w trakcie trwania roku szkolnego. Można również przekazywać jednorazowe

upoważnienia opatrzone aktualną  datą na kartce.

Informacja dotycząca stanu zdrowia dziecka……………………………….................……

……………………………………………………................................................................

……………………………………………………................................................................

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 6:30-8:00 i 11:30-16:30. W razie nieodebrania dziecka

ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami dziecko może zostać

przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

2. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia

do świetlicy.

3. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców

lub przez osoby upoważnione zgłoszone pisemnie. Starsze dzieci mogą być również odbierane przez

rodzeństwo powyżej 10 roku życia zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic. Innym osobom 

dziecko nie zostanie wydane.

4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców 

na samodzielny powrót do domu.

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie

pisemnej informacji rodziców.

6. Pozostałe kwestie w funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w Regulaminie Świetlicy.

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy i go akceptuję.

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.

data……………………….   podpis rodziców…………………………………………….

(Wymienione dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych –

Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.)

*Informujemy, że powyższe dane posłużą do zapewnienia dobrej opieki i bezpieczeństwa Państwa

dziecka w Świetlicy.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Uczeń ……………………………………………………klasy…….. może korzystać ze świetlicy szkolnej

w roku szkolnym ………………………….. od dnia………………..