KARTA INFORMACYJNA (P)

dotyczy czynności przetwarzania danych osobowych przy realizacji zajęć lekcyjnych w formie e-learningu z wykorzystaniem produktów i usług Google/Microsoft

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres do korespondencji: Sobianowice 32A, 20-258 Lublin.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie
z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobianowicach.

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -
z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(w tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach, dostępny jest do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobianowicach.

KARTA INFORMACYJNA (PR)

dotyczy czynności przetwarzania danych osobowych dziecka przy realizacji zajęć lekcyjnych w formie
e-learningu z wykorzystaniem produktów i usług Google/Microsoft

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1 z późn.zm.) (dalej: RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach.

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres do korespondencji: Sobianowice 32A, 20-258 Lublin.

3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowychPana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/i dziecka - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pana/i dziecka - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

9.Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach dostępny jest do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobianowicach.

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy przetwarzania i wykorzystania wizerunku przy realizacji zajęć lekcyjnych w formie e-learningu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych (wizerunku) Pana/i dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach, Sobianowice 32A, 20-258 Lublin.

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., adres do korespondencji: Sobianowice 32A, 20-258 Lublin.

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody w celu umożliwienia realizacji zajęć lekcyjnych w formie e-learningu – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

5.Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres do dnia 31 grudnia 2020 r.- zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie
z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach dostępny jest do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobianowicach.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobianowicach jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sobianowicach z siedzibą w Sobianowicach 32A, 20-258 Lublin, Tel. 81-7510793, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobianowicach jest Robert Gostkowski adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres do korespondencji: Sobianowice 32A, 20-258 Lublin.